עבירות תעבורה מתחלקות לשני סוגים:

עבירות מסוג ברירת משפט:

עבירות “קלות” יחסית, שבגינן יקבל האזרח דוח וידרש לשלם את הקנס הנקוב בדוח.
האזרח לא יוזמן למשפט – אלא אם יגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מהיום בו קיבל את הדוח.
לעיון ברשימת העבירות מסוג ברירת המשפט לחץ כאן.

עבירות מסוג הזמנה לדין:

עבירות יותר חמורות בגינן אין אפשרות להשלם קנס בלבד, והאזרח יוזמן לבית משפט. בדרך כלל ההזמנה כבר כוללת את מקום המשפט ומועדו.

אופן מסירת ההזמנה לנאשם:

1. מסירת הדוח לידיו.
2. המצאה בדרך הצמדה – לפי תקנה 41 לחסד”פ:
(א) בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.

עבירות תעבורה מתחלקות לשני סוגים:

עבירות מסוג ברירת משפט:

עבירות “קלות” יחסית, שבגינן יקבל האזרח דוח וידרש לשלם  את הקנס הנקוב בדוח.
האזרח לא יוזמן למשפט – אלא אם יגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מהיום בו קיבל את הדוח.

עבירות מסוג הזמנה לדין:

עבירות יותר חמורות בגינן אין אפשרות להשלם קנס בלבד, והאזרח יוזמן לבית משפט. בדרך כלל ההזמנה כבר כוללת את מקום המשפט ומועדו.
(ב) לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה.
3. שליחה בדואר.

התיישנות דוחות

הכלל הוא כי הודעת קנס מתיישנת לאחר שנה. אלא אם העבירה מבוססת על תצלום הרכב ואז ההתיישנות מתקצרת לארבעה חודשים. 

אם הנהג קיבל בדואר הודעת תשלום קנס לאחר שעברה שנה (או במקרה של תצלום – ארבעה חודשים) מיום ביצוע העבירה – העבירה התיישנה והוא לא יוכל להיות מואשם בגינה. אם הנהג טוען שלא הוא נהג ומתקיים הליך של בירור מי נהג ברכב , ניתן להאשים את הנהג אליו הוסב הדוח תוך שנתיים (אם העבירה מבוססת על תצלום הרכב – תוך שנה).

לפי ס’ 225א לחסד”פ:
(א) עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בענינה הזמנה
לפי סעיף 222 או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב); ואולם, בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיפים 69ב ו70-א לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

(א1) היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

(1) ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה (2);
(2) שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

כמה זמן אחרי העבירה ניתן לתת הזמנה לדין?

לפי ס’ 239א לחסד”פ:
(א) עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות לפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש”ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום
ולא תומצא בעניניה הזמנה למשפט לפי תקנה 38 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל”ד-1974, אלא אם כן, תוך אותה תקופה, הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה, או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה; אולם, אם הוכיח בעל הרכב החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה למשפט למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

(ב) היתה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) עבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודת התעבורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בענינה הזמנה למשפט, אלא אם כן הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה בתוך התקופות כמפורט בסעיף 225א(א1(1) או (2) או התקיים האמור בסעיף קטן (א2).

ההנחה היא שלאחר שנה אדם לא יודע ולא יזכור מתי עבר עבירה ולא יכול להתגונן. אם מודיעים לו תוך שנה או חוקרים אותו הוא יכול להתגונן. בפועל, בדוחות מצלמה (מהירות ורמזור אדום) המשטרה שולחת לנהג הודעה שהוא צולם עם התאריך והמקום עם אפשרות שלו להזמין מהמשטרה את התמונה, ובהודעה הוא מיודע על כך שכתב אישום ישלח לביתו. הודעה כזו צריכה להגיע לנהג בדואר רשום עד ארבעה חודשים מיום ביצוע העבירה כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות.

האפשרויות העומדות בפני נהג שקיבל הודעת תשלום קנס:

  1. לשלם את הקנס תוך 90 יום. איחור בתשלום ולו ביום אחד יביא לגידול משמעותי בסכום הקנס.
  2. להגיש בקשה לבטל את הדוח תוך 30 יום. הבקשה תוגש ליחידת התנועה שפרטיה נמצאים בגוף הדוח. המשטרה נוהגת לדחות על הסף בקשות שהוגשו באיחור. המשטרה נוהגת לבטל דוחות ולהמירם באזהרה אם לנהג אין הרשעות נוספות בשנים האחרונות והוא מודה בעבירה.
  3. להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום. הבקשה תוגש ליחידת התנועה שפרטיה נמצאים בגוף הדוח. המשטרה נוהגת לדחות על הסף בקשות שוהגשו באיחור.

אדם שהגיש בקשה להישפט, תישלח לו הזמנה למשפט תוך שנה מיום שנתקבלה הודעתו; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם ההודעה האמורה ניתנה באיחור.

אדם שביקש להישפט ובסופו של יום הורשע בגין העבירה המיוחסת לו, הקנס שיוטל עליו לא יפחת מהקנס שנקבע לו בדוח. חשוב לדעת – בית המשפט אינו מוגבל לקנס זה, ולאחר שעיין בהרשעותיו של הנהג יכול להטיל עונשים חמורים יותר, לרבות שלילת רשיון בפועל, פסילות מותנות וקנסות גבוהים. בתי המשפט נוהגים לעשות כן לאלו שעברם התעבורתי מכביד.

אפשר לעזור? כן!

לעתים גם אם איחרתם את המועדים, עדיין ניתן לפעמים לבטל את הדוח ללא משפט ועדיין ניתן לפעמים להגיש בקשות להישפט.

צריך לדעת איך ולאן לפנות. זו המומחיות שלנו, כי לפעמים בגלל דוח שמסתכם בקנס של 250 שקלים אתם עלולים למצוא את עצמכם, בשל שיטת הניקוד, בפתחה של שלילת רשיון למשך 3 חודשים כשלאחריה תידרשו להיבחן מחדש בבחינת התאוריה.

טיפול נכון – ובזמן בדוח – עשוי לחסוך טרחה רבה בהמשך.

עורך דין המתמחה בתעבורה, יוכל לסייע בידכם.